Nieuwsarchief

Renovatie Noorderhoek.

Woningstichting de Wieren is momenteel druk bezig met de renovatie van de Noorderhoek.
Daar worden een groot aantal woningen afgebroken en zullen er nieuwe woningen worden gebouwd.
Voordat er woningen kunnen worden afgebroken, moet er gecontroleerd worden of er ook vogels broeden onder de dakpannen. Daarvoor heeft de woningstichting de hulp van de Vogelwacht Sneek ingeroepen.  Beide partijen hebben een convenant opgesteld en ondertekend waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Zoals: 

– De Vogelwacht is bereid mee te werken aan een aan een juiste ecologische begeleiding van de sloop van de woningen, in het belang  van de aanwezige vogelpopulatie

– De Vogelwacht inspecteert de woningen op de aanwezigheid van broedsels.

– Van woningen welke geheel vrij zijn van broedsels verwijdert de Wieren direct de dakpannen.

– Er is geconstateerd dat gierzwaluwen en mussen in/op sommige woningen aanwezig zijn. De vogelwacht begeleidt deze nesten tot en met het uitvliegen van de jonge vogels en informeert aansluitend de Wieren dat van deze woningen de pannen verwijderd kunnen worden.

– De Vogelwacht geeft aan wanneer welke woningen gesloopt kunnen worden. Dit geschiedt bloksgewijs. Waar broedsel aanwezig is, blijven 2 naastgelegen woningen staan.

– In goed overleg met de Vogelwacht worden in de nieuw te bouwen woningen mitigerende maatregelen genomen. Dit om te zorgen dat voor de thans aanwezige vogels, de Huismus en de Gierzwaluw vervangende nestgelegenheid wordt geboden.

– Het betreft in hoofdlijn: neststenen, nestpannen en vogelvides. Zodra de bouwtekeningen gereed zijn vindt hierover nader overleg plaats. In dat overleg wordt gezamenlijk bepaals waar de mitigerende maatregelen worden toegepast.

Het spreekt voor zich dat er inmiddels al heel wat overleg is geweest tussen de Wieren en de Vogelwacht, dit tot volle tevredenheid van beide partijen.


Namens de Vogelwacht hebben Arjan Harkema, Jelle Plantinga en Ype van der Werf diverse keren een inventarisatie gedaan en inmiddels zijn alle jonge vogels uitgevlogen.
Van deze inventarisaties zijn een aantal foto’s gemaakt, deze kunt u bekijken onder menu Foto’s , album Renovatie Noorderhoek.
Foto’s bekijken >>
De Wieren heeft de bewoners van de wijk middels een brief geïnformeerd over de start van de sloopwerkzaamheden. Middels onderstaande link kunt u deze brief lezen.

Brief bewoners Noorderhoek

Nestkastenproject Stadsfenne

Onder leiding van vrijwilligers van de Vogelwacht Sneek schilderden bewoners van Frittemahof en kinderen van groep 7 van de Simon Havingaschool een vijftiental vogelhuisjes. Zie foto’s. Deze vogelhuisjes worden binnenkort opgehangen in de wijk Stadsfenne.

De vogelhuisjes worden opgehangen aan bomen langs de rolstoelvriendelijke wandelroutes door de Stadsfenne die later dit voorjaar geopend zullen worden.
Deze routes, een rode en een blauwe zijn gemarkeerd door paaltjes.
Dit is een bijzonder initiatief van het Wijkplatform Stadsfenne, waarin naast Frittemahof en de Simon Havingaschool, ook de Parkflat Stadsfenne en obs De Oudvaart participeren. Daarnaast is ook het Bogerman Technasium betrokken. In een project deden leerlingen van deze school voorstellen om meer beleving aan de wandelroutes toe te voegen. Waaronder dus het aanbrengen van vogelhuisjes.

De Vogelwacht Sneek heeft geïnventariseerd welke nestkasten op welke plek zouden moeten komen. Langs de hele route worden dertien mezenkasten geplaatst en twee kasten voor spechten.

Bekijk Rode route
Bekijk Blauwe route
Lees verslag bewoner Frittemahof

 

Gierzwaluwproject van de familie Stockmann

Eind juli 2012 zag ik gierzwaluwen zoeken bij ons achter het huis. Ik heb die middag meteen een nestkast gemaakt met 5 nestgelegenheden.
Vrijwel direct kwamen gierzwaluwen aan de kast hangen.  Ik had de trap amper weggehaald of ze vlogen over onze hoofden (mijn vrouw en mij) naar de kast.
in Mei 2013 ben ik begonnen met lokgeluiden toen ik de gierzwaluwen weer boven de buurt zag. Het waren steeds 3 zwaluwen die gierend en zoekend rond ons huis vlogen.
Intussen had ik de kast aangepast van 5 naar 4 appartementen met daarin nestmateriaal.
16 mei ging de eerste zwaluw aan de rechterkant naar binnen.  Enkele dagen later  zat ie aan de linkerkant.  Die was toch beter en verder van het raam vandaan.
Rond 21 mei zag ik ’s avonds 2 gierzwaluwen naar binnen gaan.   Uiteindelijk zijn er 2 jongen grootgebracht.
Het leuke was dat op een gegeven moment er wel 15-20  gierzwaluwen in formatie over ons tuin vloog. Ik heb daar helaas geen foto’s van.
Met  Klaas Haringa  en Rob Terveer hebben we in september de nestkast van de muur gehaald en het nest bekeken.   Er was 1 nestruimte in gebruik genomen.
Hier vlak in de buurt heb ik een gierzwaluwkolonie ontdekt. Het is fantastisch te zien dat de gierzwaluwen hun territorium uitbreiden naar de buitenkant van Sneek.

Louis Stockmann

Bekijk de foto’s van de gierzwaluwen in album Gierzwaluwen bekijken >>

Wethouder Sinnema onthult informatiebord zwaluwen

mei 8, 2013

wigle sinnemaonhulling infobord zwaluwenwand 1 100x66 Wethouder Sinnema onthult informatiebord zwaluwenSneek – Wethouder Wigle Sinnema heeft tesamen met leerlingen van praktijkschool ’De Diken’ en Ype van der Werf van de Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. in Sneek bij de oeverzwaluwenwand aan de Geeuw een informatiebord onthuld. Het bord, dat aan de Zuidwesthoekweg tussen Sneek en IJlst is geplaatst, is gemaakt door leerlingen van de Diken onder (bege) leiding van hun houtbewerking docent en geeft gedetailleerde info over de levensfasen van de oeverzwaluw.

 

 

wigle sinnemaonhulling infobord zwaluwenwand 480x320 Wethouder Sinnema onthult informatiebord zwaluwen

Inmiddels zitten er vijftig paartjes in de wand die naar verwachting voor 200 nieuwe Oeverzwaluwen gaan zorgen. Het is een prachtig plekje geworden dat eigenlijk razendsnel door de natuur op de mens is terugveroverd na het vertrek van de bouwketen, die daar vlakbij waren geplaatst in verband met de aanleg van het Geeuw aquaduct.

 
Gevoel voor de natuur
Wethouder Sinnema deed nog een poging om de liefde voor de natuur bij de leerlingen aan te wakkeren, maar dat bleek verspilde moeite. Een leerling had wel eens kievitseieren gezocht, maar had verder niets met de natuur. Het ging hem puur om de eieren. De rest keek hem aan alsof ze het het in Keulen hoorden donderen.

pastiel 100e werknemer 480x320 Wethouder Sinnema onthult informatiebord zwaluwen

 

 

 

Het informatiebord over de oeverzwaluw maakt onderdeel uit van in totaal 11 informatieborden over zwaluwen die in de gemeente Súdwest-Fryslân zijn geplaatst. De informatieborden zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen
gemeente SWF,Vogelbeschermingswacht Sneek e.o., praktijkschool De Diken en stadsvogeladviseur Niels de Bruijn. 

De borden worden betaald van de landelijke stadsvogelprijs van 20.000 euro die de gemeente Sneek in 2011 heeft gewonnen.

Bron Groot Sneek - Foto’s Wim Walda en Arjen Harkema

Jaarvergadering 2012.
 
Op de jaarvergadering van januari 2012 werd afscheidt genomen van Dick Pruiksma en Frans Oud.
Dick is een groot aantal jaren onze secretaris geweest en wil zijn tijd nu meer besteden aan zijn grote passie vogels spotten.
Uit handen van de voorzitter kreeg Dick een kadobon en een bos bloemen uitgereikt.
 
 
 
Het bestuur heeft Myrna Kat bereid gevonden om de functie van Dick over te nemen.
 
Frans Oud nam ook afscheid van onze vogelwacht, Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de ledenadministratie van onze wacht. Ook hij ontving uit handen van de voorzitter een kadobon en een bos bloemen
 
 
Omdat het toch wel gemakkelijk is om de ledenadministratie en het penningmeesterschap bij 1 persoon te hebben, heeft Chris Baanstra de ledenadministratie van Frans overgenomen.
 
 
Nazorgvergadering maart 2012
 
Naast de uitreiking van de gebruikelijke nazorgpapieren is op deze vergadering ook de felbegeerde tinnen ljip uitgereikt voor de vinder van het 1e kievitsei van onze vogelwacht.
Uit handen van onze voorzitter kreeg Marco Veldhuizen de tinnen ljip aangereikt.
Na afloop van de vergadering was er nog een leuke presentatie van Lydia Barkema over het ringen van roofvogels en uilen.
Plaatsing 3e zwaluwtil
Ondanks het weer (harde wind en regen) is afgelopen dinsdag, 6 september j.l de 3e zwaluwtil geplaatst in het Rasterhoffpark te Sneek. Foto’s van de plaatsing staan in het album Plaatsing zwaluwtil in het Rasterhoffpark onder menu foto’s Bekijken >>
 
Gemeente Sudwest Fryslan wint stadsvogelprijs
Succes voor gemeente Sudwest Fryslan, Praktijkschool de Diken, IVN en de Vogelwacht. Op 16 juni werd in de Jaarbeurs te Utrecht de Stadsvogelprijs in ontvangst genomen. Kijk op Vogelbescherming Nederland >> , Gemeente Sudwest Fryslan >> ,bekijk de foto’s in Album Foto’s Stadsvogelprijs >>
 
Plaatsing 2e Zwaluwtil
Op 26 april j.l is de 2e zwaluwtil geplaatst aan het Oosterom, plan de Loten te Sneek. Foto’s van de plaatsing staan in Album plaatsing zwaluwtil aan het Oosterom Bekijken >>
 
Excursies leerlingen AOC in Rasterhoffpark.
Op verzoek van mevrouw Visser van het AOC geeft de vogelwacht een 3-tal excursies in het Rastehoffpark te Sneek.
Doel van de excursies is om de leerlingen met studierichting VMBO Groen, kennis te laten maken met de vogels in de lente. Op 19 april was de 2e excursie onder leiding van Ype van der Werf.
In de map Excursie AOC in het Rasterhoffparkstaan enkele foto’s, waaronder een ontmoeting met een Ransuil. Bekijken >>
 
Nazorgvergadering 28 maart 2011
Op de nazorgvergadering van 28 maart j.l. werden naast de gebruikelijke invulformulieren ook kaarten van elk nazorgrayon uitgereikt. Sinds kort kan de Vogelwacht deze kaarten uit een nieuw systeem downloaden en indien er wijzigingen zijn ook laten aanpassen. In dit systeen zullen straks ook de nazorgresultaten worden ingevoerd.
Daarnaast werd ook de Tinnen Ljip uitgereikt aan Jappie Boersma. Hij was de vinder van het 1e kievitsei van onze Vogelwacht.
Voorzitter Klaas Haringa (links) reikt de Tinnen Ljip uit aan Jappie Boersma
 
Overzicht waarnemingen Kemphanen met kleurringen.
Jappie Boersma, coordinator nestkasten bij onze vogelwacht is ook altijd druk in de weer met het ringen van vogels.
Hij stuurde een Overzicht waarnemingen Kemphanen met kleurringen. Bekijken >>
 
 
 
Vogelwacht Sneek plaatst 3 zwaluwtillen in Sneek
De Vogelwacht Sneek is samen met de Gemeente bezig aan het verbeteren van broedgelegenheid voor de stadsvogels. Hiervoor is het plan Stadsvogels Sneek geschreven. Vorig jaar hebben de Vogelbeschermingswacht Sneek en de Gemeente Sneek, in samenwerking met praktijkschool De Dyken, het huismussenproject uitgevoerd. Vele huismussenkasten zijn toen aan de man gebracht en dit was een groot succes.Komend jaar willen we iets doen voor de zwaluwen in de stad. Lees verder >>
 
Petitie Stadsvogels.
Stadsvogelplan Sneek is ook in Groesbeek bekend. Dat bleek uit een telefoontje dat Jelle Koornstra, van de gemeente, kreeg van de heer Houkes uit Groesbeek. Hij is een echte vogelliefhebber, met name van de huismus. Hij heeft een petitie opgesteld om aandacht te vragen voor de stadsvogels en dan met name in de nieuwbouwwijken. Hij wil hiervoor zelfs graag een wetgeving hebben. Omdat hij 40000 handtekeningen nodig heeft, is er een petitie opgesteld, deze is vrij te ondertekenen op www.ruimtevoorvogels.nl De vogelwacht ondersteunt de actie en vraagt degene die dit lezen de petitie te ondertekenen.
 
2011 wordt het jaar van de Boerenzwaluw.

Word jij ook zo vrolijk bij het zien van de eerste boerenzwaluw? Begrijpelijk! Boerenzwaluwen zijn immers de boodschappers van de lente en zijn met hun sierlijke vluchten prachtig om te zien. Lees meer >>

 
De Valk is geland in het Rasterhoffpark te Sneek
 Na veel strijd en inzet door middel van diverse procedures/rechtszaken door de vogelbeschermingswacht Sneek voor het behoud van de natuur/waarden in en om het park, heeft de rechter het toegelaten dat er in het park een hotel mag worden gebouwd/ingepast, echter wel onder de volgende voorwaarden:De verlichting aan en om het gebouw en de verlichting langs de toegangsweg/parkeerterrein moeten minimale uitstraling hebben en van speciale lampen zijn voorzien (groene uitstraling) men is bezig om een vleermuisroute te herstellen! Er zal een aarden wal komen om licht van auto’s tegen te gaan! En er is compensatie gekomen aan de Zuid/west kant van het park, o.a. plas dras gedeelten en bos aanplant, en de Broereslootpolder moest afgeschermd worden door een hogere dijk tegen recreanten. Ook moest Van der Valk voor een Groene inpassing rondom het hotel zorgen (dat ziet er goed uit!) De overige rest compensatie wordt gerealiseerd in het Harinxmaland (rondweg noord) bos en vijverpartijen ongeveer 15 ha. Wij hebben de tekening gezien, een mooie invulling, Dus de inzet is niet voor niets geweest!! En die inzet zal voortgaan, we blijven voor ons ideaal de NATUUR opkomen!! Het hotel staat er nu en het bestuur van de Vogelwacht was uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn op 19 november 2010 Wij zijn op de uitnodiging ingegaan en we zijn tot de conclusie gekomen dat de Vogelwacht als zowel Van de Valk hebben gestreden voor hun ideaal, (Natuur/Hotel) en dat hebben we wederzijds gerespecteerd, op deze avond heeft de Vogelwacht twee nieuwe torenvalkkasten gekregen, en een donatie van 500 euro.
 
Aandacht voor de gierzwaluw in de Noorderhoek te Sneek.
In de gebouwen van de nieuwbouw aan de Harmen Sytstrastraat in Sneek is op 11 oktober 2010 door Henk Heikema van der Kloet, directeur van de woningstichting De Wieren een nestkast voor gierzwaluwen ingemetseld. Naast deze nestkast zijn er nog 5 nestruimtes ingemetseld en zijn er vogelvides aangebracht. De vogelvides zorgen ervoor dat de mussen wel onder het dak kunnen om zich te nestelen, zonder dat ze verder in huis komen en het isolatiemateriaal beschadigen.
Ype van de Werf, bestuurslid van de vogelwacht Sneek is blij met deze ontwikkeling. “de vogelpopulatie gaat achteruit en dat is de reden dat we contact hebben gezocht met de gemeente Sneek en de Woningstichting. Nu we met deze partijen samenwerken, zijn we als vogelwacht eerder betrokken bij nieuwbouwprojecten. Zo kunnen we er voor zorgen dat meer van deze nesten ingebouwd kunnen worden om zo de populatie te laten stijgen” Douwe de Groot van de gemeente Sneek vindt dat de gemeente een goede beslissing heeft genomen om hier medewerking aan te verlenen. ” Wij als gemeente trekken ons een beetje terug en laten de vogelwacht en de woningstichting samenwerken.
De vogelwacht zal ook bij toekomstige projecten betrokken zijn zoals Harinxmaland en Houkepoort. Harinxmaland wordt een soort voorbeeldwijk voor vogels. Zo komen er naast de ingemetselde attributen ook zwaluwentillen en komt er vogelvriendelijke beplanting”
 

De huismus heeft er ruim 400 woningen bij gekregen

Het nestkastenproject is een groot succes geworden. Er zijn door alle publiciteit veel nestkasten besteld. Om alle nestkasten voor het broedseizoen te kunnen bezorgen is het niet meer mogelijk om nestkasten te bestellen. De projectgroep (Vogelwacht, Praktijkschool en de Gemeente) zal trachten om de nestkasten zo snel mogelijk bij iederen te bezorgen.Wij willen een ieder die een nestkast besteld heeft bedanken voor hun aanvraag. Foto’s van het project kunt u vinden onder menu Foto’s

Drie onder 1 kap

 

De mussenflat

 

Nazorg vergadering 2010.
Op de nazorgvergadering werd voor de 1e keer de tinnen ljip uitgereikt.
De tinnen ljip is een prijs voor de vinder van het 1e kievitsei van de vogelwacht Sneek.
Eelke Offringa mocht uit handen van onze nazorgcoordinator deze prijs in ontvangst nemen.
Eelke Offringa, rechts op de foto, krijgt de tinnen ljip overhandigd.
 
 
 
 

Terug naar boven