nieuwsbrief BFVW – december 2018

Nieuwsbrief BFVW – december 2018


Aan het eind van een jaar is het gebruikelijk om achterom en vooruit te kijken. In deze nieuwsbrief doen we precies dat. We nemen u mee langs diverse projecten van de BFVW uit 2018 en 2019.

De BFVW heeft zich in 2018 weer volop ingezet om de belangen van haar leden en de weidevogels in Fryslân te vertegenwoordigen. Ondanks de geweldige inzet van alle vrijwilligers bij lokale vogelwachten en bij  bestuur en commissies bij de BFVW moeten we vaststellen dat de aantallen getelde weidevogels helaas nog steeds teruglopen. Het afgelopen seizoen kunnen we als een slecht weidevogelseizoen beschouwen. De exacte oorzaken kennen we (nog) niet, maar het voorlopige vermoeden is dat de koude start in maart gevolgd door een droge, hete en lange zomer en de toenemende predatie in bepaalde gebieden voor teruglopende aantallen weidevogels hebben gezorgd. 

Toch zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen te noemen. Bijvoorbeeld: 

  1. De scholekster heeft het dit jaar wel beter gedaan dan in het vorige jaar. Na een dip in 2017 zijn er dit jaar niet alleen meer nestenen broedparen gemeld, maar werden ook meer kuikens gespot. We hopen van harte dat dit herstel zich doorzet!
  2. De nieuwe registratie-app van de BFVW is goed ontvangen. Maar liefst 60% van de registraties zijn uitgevoerd met de smartphone. In 2019 staat een vernieuwing van het registratiesysteem van de BFVW op de rol. Hierover zullen we jullie in het begin van 2019 nader informeren.
  3. De lancering van het project “Grutsk op ús Greidefûgels” in 2018 is een prachtige samenwerking tussen verschillende partijen die te maken hebben met de Fryske agrarische natuur in het algemeen en de weidevogels in het bijzonder. Partijen zetten in op het vergroten van kennis en belangstelling voor weidevogels in Fryslân. Dit project zal in 2019 een vervolg krijgen. Voor meer informatie kijk op de website. >>>
  4. De BFVW heeft sinds oktober van 2018 een nieuwe website. De BFVW zal iedere aangesloten vogelwacht in de loop van 2019 het aanbod doen om een eigen (gratis) website van de BFVW te gebruiken. Er is de afgelopen tijd al mee getest (zie voorbeeld >>>).
  5. De samenwerking tussen de BFVW en andere partijen is flink aangehaald. Zo is er structureel overleg en afstemming met het Kollektieven Beried Fryslân (KBF). Partijen werken nauw samen om de registratie van getelde weidevogels in het ANLb gebied nog verder te verbeteren. De geweldige inzet van lokale nazorgers wordt nog steeds op waarde geschat.
  6. In 2018 was de Fryske Jeugdfûgelwachtdei weer een groot succes. Maar liefst 200 kids en hun ouders kwamen naar Warstiens. Educatie is en blijft belangrijk voor de BFVW. Zo is er sinds kort contact met het Nordwin-college in Fryslân. Er wordt ingezet op samenwerking om de weidevogel een volwaardige plek te geven in het groene onderwijs. In 2019 zal er een educatie-app voor Nordwin worden gemaakt die is gebaseerd op de BFVW-app. 

Dit is nog maar een kleine greep uit de acties die de BFVW dit jaar heeft ondernomen. Ook in 2019 zullen we weer volop actief zijn om de belangen van lokale vogelwachten te vertegenwoordigen. Het bestuur van de BFVW hoopt op eenzelfde positieve samenwerking met jullie als in 2018. 


Nazorg 2019

Net als in 2018 hoopt de BFVW weer op dezelfde enthousiaste inzet van nazorgers in het seizoen 2019. Zoals reeds aangekondigd tijdens de diverse rayonvergaderingen zal het registratiesysteem voor het seizoen 2019 worden vernieuwd. Onze inzet is om het systeem nog gebruikersvriendelijk te maken. Er zullen bovendien meer mogelijkheden voor nazorgcoördinatoren en gebiedscoördinatoren worden gecreëerd om de voortgang van de nazorg bij iedere lokale vogelwacht te volgen. In februari zal de BFVW in een aantal bijeenkomsten uitleg geven over het nieuwe systeem.

Verder zoekt de BFVW voor een aantal gebieden nog een coördinator. Begin januari zullen we een gerichte oproep doen aan alle vogelwachten om een gebiedscoördinator uit hun midden voor te dragen. We zullen dan eerst een profiel van deze belangrijke functie met jullie delen.


Petitie “Stop de jacht op weidevogels” een groot succes.

De petitie “Stop jacht op weidevogels” die op 30 november werd gelanceerd is al meer dan 7500 maal getekend. De petitie is een initiatief van de BFVW. Het bestuur heeft gemeend deze actie te moeten starten om stelling te nemen tegen deze specifieke vorm van jacht in met name Frankrijk. Net als de inzet van de BFVW om de habitat voor weidevogels in Fryslân te verbeteren en het noodzakelijke beheer van predatoren van weidevogels in onze provincie is deze petitie een onderdeel van het geheel. Iedereen die zich verbonden voelt met de Fryske agrarische natuur roepen wij op om deze petitie te tekenen. We gaan als BFVW voor minimaal 10.000 handtekeningen. We vragen de bestuurders van lokale vogelwachten dan ook deze petitie onder de aandacht te brengen van iedereen die sympathiseert met weidevogels. De petitie blijft openstaan tot en met eind februari.

Link naar de petitie

https://petities.nl/petitions/stop-jacht-op-weidevogels?locale=nl


Drones

Er is tijdens de contactavond in oktober j.l. en tijdens de diverse rayonvergaderingen bekendgemaakt dat de BFVW samen met LTO-Noord en Kollektieven Beried Fryslân (KBF) een project is gestart om drones in te zetten voor het lokaliseren van vogels, wild en andere relevante zaken. Het hoofdbestuur van de BFVW hecht er aan te stellen dat dit project nooit een vervanging kan en mag zijn van onze nazorg in de Fryske Greide. Het is hooguit een aanvulling. Bovendien zijn alle betrokkenen van mening dat de coördinatie van de drone-inzet en de besturing van de weidevogeldrones een nieuwe uitdaging van de BFVW en de vrijwilligers van de lokale vogelwachten moet worden. Momenteel lopen er meerdere subsidieaanvragen voor de aanschaf van in totaal 4 drones en de opleiding van in totaal 16 dronepiloten. Er hebben zich inmiddels 11 kandidaten spontaan voor de opleiding tot dronepiloot bij de BFVW aangemeld. Maar er is nog plaats! Medio januari zullen we deze kandidaten benaderen over de verdere voortgang van het project. Hierbij zullen we dan aangeven hoe de inzet van de drones zal worden georganiseerd. Nu al kunnen we melden dat kandidaten na een opleiding van 2 dagen (1 theoriedag en 1 praktijkdag) door een gespecialiseerd bureau in de praktijk zullen worden begeleid. Verder moeten kandidaat dronepiloten er rekening mee houden dat het een taak is voor vroege vogels (start een kwartier na zonsopkomst) en dat er voldoende beschikbaarheid van een dronepiloot wordt verwacht. Uiteraard moet een kandidaat lid zijn van een lokale vogelwacht. Geïnteresseerden kunnen zich nog per mail aanmelden bij de BFVW. Aanmeldingen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Aanmelden voor kandidaat dronepiloot is mogelijk via een email naar h.dejong@bfvw.nl met als onderwerp “aanmelden kandidaat dronepiloot BFVW”

 


Aansprakelijkheidsverzekering

 

Met enige regelmaat wordt de BFVW benaderd met vragen over de aansprakelijkheidsverzekering. De BFVW heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor activiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de BFVW dan wel activiteiten die op verzoek (in opdracht) van de BFVW worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de jaarlijkse Jeugdfûgelwachtdei en de nazorg- en broedzorgactiviteiten van vrijwilligers van lokale vogelwachten. Deze activiteiten worden namelijk in het registratiesysteem vastgelegd (nazorgpas verplicht!) en kunnen als zodanig als collectieve handeling in opdracht van de BFVW worden aangemerkt. Mocht een vogelwacht nog eigen activiteiten willen organiseren, is het belangrijk eventuele aansprakelijkheid af te dekken met een verzekering. De BFVW heeft de collectieve aansprakelijkheidsverzekering zoals hiervoor aangegeven afgesloten bij Schouw assurantiën in Harlingen ( Tel. 0517-433038). Uiteraard kan een dergelijke verzekering ook bij een lokale assurantietussenpersoon worden afgesloten.

 


 

Het hoofdbestuur en de medewerkers van het bondsbureau van de BFVW wenst iedere lezer van deze nieuwsbrief bijzonder prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en vooral een vogelrijk 2019 toe!

NB: deze nieuwsbrief wordt naar alle voorzitters, secretarissen en penningmeesters toegezonden.

 

Copyright © *|2017|* Bond van Friese Vogelwachten

  

Ons adres is:

Bond van Friese Vogelwachten

Labadistendyk 2

Wiuwert, Fr 8637 VJ

Netherlands

Tel: 058 2504388 / 06 51 172 174 

De nieuwsbrief is te downloaden via onderstaande link:

nieuwsbrief BFVW – december 2018.docx