Projecten 2011

In 2011 zijn er ook weer diverse projecten die onze aandacht verdienen.
 
Zo kreeg ons bestuurslid Ype van der Werf onderstaande brief van de gemeente Sneek
 
Onderwerp: Gebiedsontwikkeling Stadsrandzone Sneek Zuid
Geachte heer van der Werf
Afgelopen tijd bent u als belanghebbende of belangstellende betrokken geweest bij het project
Integrale Gebiedsontwikkeling Stadsrandzone Sneek Zuid. Daarom willen wij u met deze brief
informeren over het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het project in de huidige vorm stop te zetten.
Sinds 2009 is gewerkt aan plannen voor een integrale verbetering van de agrarische rand ten zuiden van Sneek, gelegen tussen de Lemmerweg (N354), Witte en Zwarle Brekken en Woudvaart. Het betreft een pilot project van het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslàn. De opgave was tweeledig: de stadsrecreant meer te laten genieten van een fraai natuur en cultuurlandschap onder de rook van de stad én een duurzame, streekeigen verbetering van de landbouw tot stand te brengen. Het eerste resultaat was het “Schetsboek Integrale Gebiedsontwikkeling Stadsrandzone Sneek Zuid”
ln de loop van 2010 is gewerkt aan de concretisering van de ideeën van het schetsboek. Bij deze uitwerking hebben wij uiteindelijk moeten constateren dat wij op dit moment niet aan deze tweeledige opgave kunnen voldoen. Het maatschappelijk draagvlak is te laag in verhouding tot de kosten die de gemeente ervoor zou moeten maken.
Daarom hebben wij besloten het project op dit moment slechts op één onderdeel voort te zetten.
Dat ene onderdeel betreft een verkeersveilige aansluiting van het gebied op de ovonde (ovale rotonde),die in 20’11 in de Lemmerweg (N354) ter hoogte van de aansluiting lJlst door de provincie wordt aangelegd. De provincie is verantwoordelijk voor de veilige situatie op de Lemmerueg op grond van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PWP). Wij zullen op korte termijn ambtelijk in overleg treden met de provincie over de aanpak van deze aansluiting. Samen met de provincie en met belanghebbenden willen wij tot een zodanige oplossing komen, dat de agrariërs, de bewoners en de bezoekende recreanten aan de oostzijde van de Lemmerweg via de ovonde de Lemmerweg over kunnen steken.
De overige onderdelen van het plan zullen wij weer oppakken in het grotere verband van de nieuwe gemeente Súdwest Friesland, waartoe de gemeente Sneek per ‘1 januari 2011 gaat behoren. Voor de gebiedsvisie in de stadsrandzone heeft dat als voordeel dat ideeën binnen de nieuwe organisatie in een ruimer stadsrandgebied beoordeeld kunnen worden.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen gaande met de welbekende Griene Dyk!!  En de Mardyk,De Potten en de Potskar. De ontwikkelingen zijn nog in een vroeg stadium (concept projectplan),maar wel in werking gezet door Wetterskip Fryslán.
Omdat de Griene Dyk instabiel is en daardoor ingrijpend onderhanden genomen MOET worden!
Dit project zal een doorlooptijd hebben van 5 jaar. Het plan is om een steunbalk/berm aan te brengen aan de linkerkant vanuit Sneek komend.
Om dit te realiseren staat er wel wat te gebeuren!! Er zal gekapt moeten worden, herplant zal nodig zijn na de kap en er moet nieuwe aanplant komen.
Er zullen nieuwe rietbermen komen, en er wordt gekeken naar handhaving van begroeiing. Er zal méér doorzicht komen!!  Verder zullen er nog diverse
Natuurtoetsen/onderzoeken komen voor het gebied tot aan de sluis Terherne!
 
De Vogelbeschermingswacht is in een vroeg stadium gevraagd hier in mee te werken!
Dat hebben we met beide handen aangegrepen, we zijn in overleg/bespreking met de volgende partijen: het IVN Sneek, Provinsje Fryslán, Staatsbosbeheer,
Gemeente Sneek,Groenprojecten en advies en wetterskip Fryslán.
Ik denk dat er op de ledenvergadering op 28 februari 2011 wel meer bekend is (Word vervolgd)
 
Ype van der Werf
 

Terug naar boven                                             Volg de Vogelwacht ook op facebook