Renovatie Noorderhoek

Renovatie Noorderhoek.

Woningstichting de Wieren is momenteel druk bezig met de renovatie van de Noorderhoek.
Daar worden een groot aantal woningen afgebroken en zullen er nieuwe woningen worden gebouwd.
Voordat er woningen kunnen worden afgebroken, moet er gecontroleerd worden of er ook vogels broeden onder de dakpannen. Daarvoor heeft de woningstichting de hulp van de Vogelwacht Sneek ingeroepen.  Beide partijen hebben een convenant opgesteld en ondertekend waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Zoals:
 

– De Vogelwacht is bereid mee te werken aan een aan een juiste ecologische begeleiding van de sloop van de woningen, in het belang  van de aanwezige vogelpopulatie

– De Vogelwacht inspecteert de woningen op de aanwezigheid van broedsels.

– Van woningen welke geheel vrij zijn van broedsels verwijdert de Wieren direct de dakpannen.

– Er is geconstateerd dat gierzwaluwen en mussen in/op sommige woningen aanwezig zijn. De vogelwacht begeleidt deze nesten tot en met het uitvliegen van de jonge vogels en informeert aansluitend de Wieren dat van deze woningen de pannen verwijderd kunnen worden.

– De Vogelwacht geeft aan wanneer welke woningen gesloopt kunnen worden. Dit geschiedt bloksgewijs. Waar broedsel aanwezig is, blijven 2 naastgelegen woningen staan.

– In goed overleg met de Vogelwacht worden in de nieuw te bouwen woningen mitigerende maatregelen genomen. Dit om te zorgen dat voor de thans aanwezige vogels, de Huismus en de Gierzwaluw vervangende nestgelegenheid wordt geboden.

– Het betreft in hoofdlijn: neststenen, nestpannen en vogelvides. Zodra de bouwtekeningen gereed zijn vindt hierover nader overleg plaats. In dat overleg wordt gezamenlijk bepaals waar de mitigerende maatregelen worden toegepast.

Het spreekt voor zich dat er inmiddels al heel wat overleg is geweest tussen de Wieren en de Vogelwacht, dit tot volle tevredenheid van beide partijen.


Namens de Vogelwacht hebben Arjan Harkema, Jelle Plantinga en Ype van der Werf diverse keren een inventarisatie gedaan en inmiddels zijn alle jonge vogels uitgevlogen.
Van deze inventarisaties zijn een aantal foto’s gemaakt, deze kunt u bekijken onder menu Foto’s , album Renovatie Noorderhoek.
Foto’s bekijken >>
De Wieren heeft de bewoners van de wijk middels een brief geïnformeerd over de start van de sloopwerkzaamheden. Middels onderstaande link kunt u deze brief lezen.

Brief bewoners Noorderhoek

Terug naar boven                             Volg de Vogelwacht ook op facebook