Nestkasten

De Vogelwacht heeft een 170-tal nestkasten in beheer die verspreid zijn in Sneek, Ysbrechtum en Offingawier. Deze nestkasten worden jaarlijks gecontroleerd door de vrijwilligers van de wacht. De broedresultaten worden genoteerd en aan de coördinator van de broedzorg, Bauke Tijmstra doorgegeven. Deze vult de gegevens in op het formulier broedzorg en stuurt deze naar de commissie Broedzorg van de BFVW.

 

Gegevens broedzorg 2017
Burgemeester de Hoop park/ Griene dyk, Toezicht Herman en Peter Hofstra.
14 kasten waarvan,
1 koolmees met 8 jongen, 1 met 7 jongen, 2 met 6 jongen, 1 met 5 jongen
En 1 pimpelmees met 7 jongen,en 2 met 6 jongen.

Rasterhoff park, Toezicht Ype vd Werf en Jan Canninga
Totaal  38 kasten,
Broedparen,
14 Koolmees, en succesvol met jongen.
10 Pimpelmees, en succesvol met jongen.
2 Kauw , ook succesvol met jongen
1 Specht, idem
2 Holenduif, idem

Ontmoetingstuin Noorderhoek,
12 Kasten, waarvan 2 broedende koolmezen en 2 pimpelmees met succes jongen grootgebracht .

Zuidersportpark, toezicht Ype vd Werf en Cris Baanstra
Totaal 19 kasten,
Broedparen –  4 koolmees  2 pimpelmees en 1 Spreeuw allen succesvol.

Epemastate, toezicht Cris  Baanstra
Totaal 27 kasten,
Broedparen-  5 koolmees 5 pimpelmees en 1 spreeuw, op 1 na allen succesvol

IJsbaan , toezicht Jelle Plantinga,
Totaal 10 kasten ( en 1 torenvalk kast )
Totaal 53 jonge koolmezen, en 21 jonge pimpelmezen uitgevlogen !
En 5 jonge torenvalken uitgevlogen.

RK kerkhof, toezicht Jelle Plantinga,
Nestkasten ?
Wel 36 jonge koolmezen uitgevlogen, en 15 pimpelmezen.

Algemene begraafplaats, toezicht Boudewijn en Wietse,
21 nestkasten, waarvan 10 leeg, en 2 slaapkasten
8 kasten met jonge koolmezen in begin Juli, vervolg onbekend.

Fiifgeawei Offingawier, toezicht N.Brandsma
17 nestkasten, waarvan 13 bezet
2 Pimpelmees, succesvol, jongen uitgevlogen
3 Koolmees, waarvan 2 jongen uitgevkogen en 1 legsel mislukt
5 Spreeuw, succesvol, jongen uitgevlogen
3 Ringmus, succesvol, jongen uitgevlogen

Volkstuin Noorderhoek, toezicht J Boersma.
Totaal 12 nestkasten,  en 1 torenvalk kast.
Waarvan  5 koolmezen met jongen , waarvan 2 broedsel met(  haast vliegvlugge ) dode jongen .
En 3 pimpelmezen met jongen , waarvan ook 1 met later dode jongen.
Vervolg legsels 1 kool en 1 pimpelmees , resultaat onbekend.
En 3 jonge torenvalken, geringd en uitgevlogen.

Door ziekte van Bouke Tymstra afgelopen zomer zijn er geen gegevens beschikbaar van het Wilhelmina park, wel heeft ondergetekende de nestkasten  schoongemaakt en veel voorfronten vernieuwd.

Door nieuwe bewoners vervalt locatie Harste.

Resultaten en conclusie’s 2017

Zoals ook in 2016 , was het in het begin van deze lente veel te koud met zware nachtvorsten en ook wat te droog, met name de fruittelers leden forse schade door bevroren bloesem.
Maar ook voor de vroege broedende vogels was dit niet een goede uitkomst positie, de 14 dagen broeden geeft vaak weinig problemen, maar daarna, als de jongen uitgekomen zijn, verlaten de ouder vogels vaak te vroeg de kleine jongen , mede door voedselgebrek gaan ze dan samen op zoek daarna.
Gevolg is dat de vaak nog te kleine jongen stierven door de kou en/of honger.
Maar misschien is er nog meer aan de hand, actueel is dat recent onderzoek uitwijst dat de insectenstand  met een kwart of nog meer is afgenomen.
Ik geloof dat direct, zag je een jaar of 5 geleden zomers veel auto zwart van de muggen , de laatste jaren is dit haast niet meer waar te nemen.
In het begin dit jaar waarschuwden (geleerden!) voor een wespenplaag deze zomer, nu ik heb er hooguit drie gezien afgelopen zomer.
Ook de vlinderstand gaat hard achteruit, dat heeft dan ook weer gevolgen voor de rupsenstand en  dus ook voor het voedsel aanbod van de vogels.
Tenslotte,op de Veluwe zijn vele jonge kool/pimpel mezen gevonden met kromme poten /gewrichten  dus die waren niet levens vatbaar.
Dit komt waarschijnlijk door kalk gebrek, en dat wordt mede veroorzaakt door de een te hoge ammoniak uitstoot door de intensieve landbouw o a.
Als dit waar blijkt te zijn, dan speelt dit probleem hier nu ook al , of op termijn, iets om op te letten voor de toezichthouders, daarom bij deze het verzoek, een paar keer vaker controle uitoefenen als er jongen zijn.
Een niet al te vrolijk beeld dit seizoen, maar de natuur hersteld zich vaak wel weer, al zal dit niet altijd het geval zijn door de klimaatverandering denk ik.

Broedzorg coördinator  Bauke Tijmstra

vogelwachtsneek@ziggo.nl
Invulformulier nestkasten 2011

 

Terug naar boven                                     Volg de Vogelwacht ook op facebook