Overslaan en ga direct naar de inhoud

Doelstellingen.

De vereniging stelt zich ten doel de instandhouding en, voor zover mogelijk, de uitbreiding van de in het wild levende fauna en flora in het algemeen en de vogels in het bijzonder.

Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. heeft 4 pijlers namelijk:

  • Weidevogels, hierbij verrichten de nazorgers goed werk met nestmarkering, gegevens verzamelen en daar waar nodig de habitat verbeteren. (plas-dras met zogenaamde greppelpompen in goed overleg met de agrariërs)
  • Zangvogels, hiervoor worden nestkasten opgehangen, ook deze gegevens worden gemonitord. Daarnaast ook advisering m.b.t. besdragende struiken / bomen.
  • Stadsvogels, hierbij streven wij naar het handhaven en uitbreiden van de broedplaatsen voor bijvoorbeeld de huismus en de gierzwaluw. In goed overleg / samenwerking met de Gemeente Súdwest Fryslân en de woningbouwvereningen. Voor particulier / bedrijven kunnen we ook advies op maat maken.
  • Watervogels, Met name rustgebieden, overwinteringsgebieden worden in goed overleg met Gemeente / natuurorganisaties besproken. Langs de boorden van het Sneekermeer in relatie tot recreatie e.d. worden ook adviezen / afspraken gemaakt.


De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

* Het bestuderen van de voorwaarden, waaraan het landschap moet voldoen om een goede vogelstand te doen blijven voortbestaan.


* Het bestuderen van de wijzigingen in het landschap, die de vogelstand ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden.

* Het bevorderen van de vogelbescherming en de vogelverzorging om te trachten de nadelen veroorzaakt door negatieve cultuurinvloeden zo goed mogelijk te ondervangen.

* Het bevorderen en uitoefenen van toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake vogelbescherming.

* Het verstrekken van advies ten aanzien van het beschermen van de nesten, jonge vogels en de predatie hiervan.


* Het verstrekken van advies inzake de praktische middelen welke de vogelvogelbescherming ten dienste kunnen staan.

* Het verstrekken van advies aan instanties die met landschapswijzigingen en milieubeheer te maken hebben.

* Het overeenkomstig haar doelstellingen behartigen van de belangen der vereniging en van haar leden bij de overheid, corporaties en particulieren.

* Het samenwerken met andere verenigingen of instellingen op het gebied van vogel-, natuur- en landschapsbescherming, wanneer zulks wenselijk is in verband met het gestelde doel.


* Aansluiting bij de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten.

* Alle andere geoorloofde middelen, welke aan het doel dienstbaar kunnen zijn.

 

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.