Overslaan en ga direct naar de inhoud

Jaarverslag 2022

We zijn het al bijna vergeten. Het jaar 2022 begon  in januari met de eerste versoepelingen van de covid-regels na de harde lockdown. In februari kon op vertoon van het corona-toegangsbewijs de samenleving langzaam open. En gelukkig voor ons werden in maart de maatregelen opgeheven. Hierdoor konden onze nazorg- en jaarvergadering als vanouds gehouden worden. Het was gezellig en we eindigden met een nostalgische film van Vogelwacht de Hommerts over  het vroegere eierzoeken.

De vrijwilligers gingen allemaal weer enthousiast aan de slag met het klaarmaken van de zwaluwwanden, het plaatsen van de greppelpompen, de nazorg en de broedzorg. Als bestuur zijn we iedereen hiervoor weer zeer dankbaar.

Het bestuur is aanwezig geweest bij een aantal vergaderingen van de BFVW.

De BFVW  bestond dit jaar 75 jaar. In verband met dit jubileum organiseerden ze 

door het jaar heen allerlei activiteiten rond de vogels. Ik zelf ben bijvoorbeeld bij een cursus vogelherkenning geweest. Dit jubileum jaar werd afgesloten met een groot feest op 12 november  in 't Haske in Joure. Hier zijn een aantal van onze leden naar toegeweest.

Wij, als Vogelwacht Sneek e.o., konden eindelijk ons uitgestelde 75 jarig jubileum vieren.

Er was een driemanschap dat dit ging voorbereiden. We hadden het idee een uitgebreide vogelmarkt met allerlei kraampjes en vogelexcursies. Dit was echter voor de maand mei niet te organiseren. Niet elke organisatie kon mensen leveren voor hun kraam. En ook voor het regelen van allerlei zaken die erbij komen kijken was niet genoeg tijd. Toen is besloten het jubileum in de vorm van een kraampjesmarkt niet te doen.

Er stonden wel vrijwilligers klaar van onze vogelwacht om excursies te begeleiden.

Helaas hebben we hen moeten afbellen. Dat was erg sneu, omdat Jappie zelfs al de wethouder voor die dag gestrikt had. Maar Jappie bleef positief en nodigde de wethouder uit voor een privé-excursie. Want het is natuurlijk fijn als men in het gemeente huis weet waar een vereniging voor staat.  Dank daarvoor Jappie.

Daarbij hadden we geluk, er diende zich een theatervoorstelling aan die zeer goed bij de vogelwacht paste. “Het verdriet van de Zuiderzee”.

We zijn hier op 2 september  met een bus vol mensen naar toe geweest. Het was een openlucht voorstelling. Gelukkig hadden we goed weer. Tegen de kou werd ons een fleece dekentje uitgereikt.

Het was een mooie voorstelling met na afloop een gezellig hapje en een drankje.

Ondanks de feestjes is er ook weer hard gewerkt voor de vogels. De resultaten zijn te zien in het jaaroverzicht nazorg en broedzorg.

De secretaris.

 

Jaarverslag 2021

Tweeduizendéénentwintig begon koud. Sloten, vaarten en plassen vroren dicht. De ijspret kon beginnen. Al snel kregen we als vogelwacht vragen of we de watervogels ook gingen voeren. Natuurlijk hebben we de watervogels gevoerd.

2021 was ook een jaar zonder koekactie, zonder nazorg of jaarvergadering, zonder excursie, zonder jubileumviering 75 jaar vogelwacht Sneek. Wat klinkt dat triest. Het was ook triest.
Maar er waren ook lichtpuntjes. We mochten wel het veld in, om naar het eerste ei van Fryslân, eerste ei van de gemeente Sûdwest Fryslân en het eerste ei van de Vogelwacht Sneek e.o. te gaan zoeken..
En al die eerste eieren werden gevonden. Van onze wacht was de vinder Thomas de Jong, onze nazorg coördinator. De vindplaats was het maisveld achter het kaatsveld van Goënga Na het vinden van dat eerste ei konden we fijn los met de nazorg.
Het was geen stralend mooi jaar qua weer, maar de broedresultaten waren eindelijk weer eens beter.

Als bestuur proberen we de weidevogels ook te helpen.
Met onze fondsenwerf actie in 2020, naar aanleiding van 75 jaar Vogelwacht Sneek e.o., zijn we in de gelegenheid geweest om 7 kleine en een grote pomp aan te schaffen. Het leidde ook tot enthousiasme bij sommige boeren. Die er zelf een hebben aangeschaft. We hopen dat we door deze vochtige hulp meer voltooide broedgevallen zullen krijgen.
Er zijn afgelopen jaar hier en daar al goede resultaten geboekt dankzij de inzet van de pompen. Helaas leverden niet alle pompen een positieve bijdragen. Enkele zullen volgend jaar op een andere plek worden ingezet. Maar er blijven er ook staan, ondanks het matige gebruik door de vogels. De vogels moeten ook de gelegenheid krijgen te wennen aan plekken waar altijd voldoende vochtige grond/greppels zijn.

Naast pompen plaatsen wordt er ook geprobeerd om predatie te verkleinen door overleg met naburige vogelwachten en overleg met een jager.
De techniek staat niet stil, dus ook een weiland afzoeken op weidevogel nesten, met een drone met camera is op afspraak mogelijk. En bij het maaien zijn er proeven gedaan met een wildredder.
Bij één zo'n proef kwam Ype een jong reekalf tegen, waarvan hij een prachtige foto maakte. Daarmee won hij tot zijn verbazing de prijs van 2021 voor de omslagfoto van de HSN site.

Naast de zorg voor weidevogels is er natuurlijk ook de zorg voor de zwaluwwanden en nestkasten. In 2021 hebben we als proef een aantal kapotte nestkasten vervangen voor nestkasten vervaardigd uit beton met houtvezel. De broedresultaten in deze kasten waren erg goed.
Ook in 2022 gaan we een aantal kapotte kasten door deze betonkasten vervangen.

Ook op een ander vlak houden we ons ook bezig met goede omstandigheden voor vogels. De gemeente Sûdwest Fryslân heeft een visie ontwikkeld voor upgrading van het Pottengebied. Jelmer Luyckx heeft namens de Vogelwacht een bezwaarschrift ingediend en ingesproken bij de raadsvergadering. Want de vogelbescherming komt bij uitvoering van het plan in het gedrang.

De secretaris.

Notulen jaarvergadering 2022

 1. Opening
  De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal erelid Ype van der Werf.
  Gemelde afwezigen zijn: P. Sijpersma, E. Hazelhof, M. Lok en J.Lok,
  M. Oost en J. Wiersma

van de voorzitter
Als bestuur zijn we blij dat we iedereen op deze manier weer kunnen begroeten.
We hebben de laatste weken mooi weer, dat heeft zijn weerslag op de  natuur. We zien de lijsters en andere zangvogels met nestmateriaal vliegen.
De ooievaars hebben de nesten weer bezet en klepperen de hele dag.
 – Het eerste ei van de wacht is gevonden, hierover straks meer, door onze nazorg coördinator.
– Er melden zich gelukkig, via de site, ook nog mensen aan als lid en vrijwilligerswerk te doen.
– We zijn een traject gestart voor een nieuwe website. Hiervoor hebben we input geleverd m.b.t. de opzet. Het vullen van de site zullen we zelf doen.
Hiervoor is er  een cursus, van een dagdeel, voor de vogelwacht.
Zijn er nog mensen die handig zijn met de computer en die ook mee willen? Graag aanmelden.

75-jarig jubileum:
We hebben nu een driekoppig team dat bestaat uit Dolf Visser, Herman Koops en Myrna Kat. Die hebben de 1e brain sessie al achter de rug.
Mensen die op de dag zelf willen en kunnen helpen, graag aanmelden in de pauze.

De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die zijn overleden Ere lid dhr. Ligthart, dhr. van de Graaf en dhr Wispelweij.

 1. Ingekomen stukken

Uitnodiging jaarvergadering BFVW  8 april in Wommels.
Een ieder die dat wel eens wil mee maken, laat het weten.
Dan kan je meerijden met het bestuur.
Notulen jaarvergadering 2020
Geen opmerkingen

 1. Jaarverslag 2020 en 2021
  Op beide verslagen zijn geen opmerkingen, dus goedgekeurd

 Financieel verslag 2020 en 2021

 1. De penningmeester geeft wat toelichting op de grote uitgaven.
  Voor een volledig plasdras gebied is een zware pomp gekocht.
  Ter vervanging van de uit elkaar vallende strooien eenden korven zijn melkbussen aangeschaft.
  Jaarlijks worden er 10 tot 15 broedkasten vervangen. Dit jaar zijn ze, om vernieling door de specht tegen te gaan, vervangen door betonnen kasten, die goede broedresultaten opleverden en goed zijn schoon te houden. Waarbij de vogelwacht van de Welkoop, als sponsoring, ook nog eens 25 % korting kreeg.

 

 1. Verslag Kascommissie
  Deze bestond in 2020 uit Herman Koops en Sietse Otten, reserve was Elt Hazelof.
  De kascommissie 2021 bestaat uit Sietse Otten en dhr. Hazelhof. Er was geen reserve.
  Verslag commissies: het was gezellig, maar de boeken zijn goed bestudeerd. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. De vergadering verleend met applaus de penningmeester decharge.
  Nieuwe kascommissie : Elt Hazelof en Dolf Visser .
  Klaas Haringa is reserve.

 

 1. Nazorg
  Een klein deel van het nazorg gebied valt onder het provinciale weide beheersplan. Hier zijn pompjes geplaatst.  Maar ook in een aantal andere nazorggebieden. Eén grond eigenaar was zo enthousiast, dat hij zelf een grote pomp kocht en deze onze vogelwacht in gebruik gaf.
  De resultaten in de verschillende gebieden waar een pomp stond zijn wisselend. . In 2022 zullen een aantal pompen op een andere plek wordt gezet in de hoop op betere resultaten. Maar over het algemeen waren in het seizoen 2021 de broedresultaten  
  redelijk goed.
  Tammingalân is een gebied dat veel zorg vraagt. Om nieuwsgierige mensen en honden buiten het broedgebied te houden wordt er tijdens het broedseizoen een schapennet om het gebied gezet. Dit heeft ook andere consequenties, er zat een haas vast in het net. Het net wordt nu hier en daar een stukje omhoog gezet.
  Vlotjes in de plas is niet mogelijk er staat te weinig water. De Kluten broeden precies daar waar het onkruid groeit.
  Het onkruid weghalen of als het onkruid komt laten groeien, in beide gevallen verlaten de Kluten hun nest. Dat is dus gebeurd.
  Jappie wil de wethouder een keer uitnodigen in het gebied te komen kijken. De gemeente steekt tenslotte ook geld in het onderhoud van het 

  Ook dit jaar is er weer gestreden om de Tinnen ljip. Deze is gewonnen door
  Ype van der Werf, die samen met Marco in het land was. De heren krijgen applaus.
  Ype krijgt de Ljip uitgereikt


Broedzorg
Bauke Tijmstra is de nieuwe broedzorg coördinator.
De broed resultaten van de zangvogels waren goed.
De resultaten van de oeverzwaluwen zijn al op de BFVW site gezet.
Iedereen had natuurlijk opgemerkt dat Bauke in plaats van Jappie een verslagje doet van de broedzorg.  Jappie is na jaren gestopt.  Voor al zijn werk heeft de voorzitter het volgende bedankwoord:
Jappie onze natuurman, zet zich op vele gebieden in voor de vereniging.
Een kleine opsomming van zijn activiteiten:
Een groot nazorggebied bij Tjalhuizum, broedzorgcoördinator, broed zorger
in Wilhelminapark en Volkstuinen Noorderhoek,  Waterbeheer 
Tammingalân, Scholekster broedplaats regisseur, brengt Uit Vogelen rond, doet altijd mee aan de koekactie en zo kunnen we nog wel even door gaan.
Jappie heeft een prima opvolger in Bauke Tymstra, Wij wensen Bauke veel succes in deze nieuwe functie.
Jappie, namens het gehele bestuur en de leden bedanken wij je voor je  tomeloze inzet. Maar blijf vooral lekker genieten in de natuur in Sneek en omgeving.
Als dank krijgt Jappie een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

 1. Bestuursverkiezing
  Jammer, maar algemeen lid, Johannes Fokkens verlaat het bestuur.

Er hebben zich helaas geen kandidaat  gemeld. Heeft iemand toch interesse,  neem  contact met ons op.
Voor Johannes heeft de voorzitter een bedankwoord.

Johannes je hebt vorig jaar te kennen gegeven in verband met vele werkzaamheden, betaald en onbetaald, dat de combinatie met bestuurslid
Vogelbescherminsgwacht Sneek e.o. een steeds groter opgave werd.

Dat snappen we als bestuur.
Johannes is dag en nacht in de weilanden/ natuur te vinden. Hij is een goede uitdrager van wat in de natuur omgaat.

Hij doet dit via Facebook,
excursies en neemt soms natuurliefhebbers mee om weidevogels/ zangvogels te flappen
Johannes is vanaf dag 1 nauw betrokken met alles wat zich rondom de  
Griene Dyk afspeelt. Het is gestart met het inventariseren van broedparen en nesten in het huidige Houkepoort
Daarna kwam Johannes op het geweldige idee om een zwaluwhuis voor oeverzwaluwen te willen plaatsen op een particulier stuk grond. Met behulp van Ype de school de Diken en nog   vele andere mensen is dat 
huis er gekomen. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van de mooie resultaten en foto’s van de jongen oeverzwaluwen. Jongen die ook nog een
ringetje krijgen.
Mede door deelname in het bestuur van de Stichting Griene Dyk Natuurlijk houdt Johannes nauw contact met onze beschermingswacht en haar leden.
We bedanken Johannes voor alle know-how, inzet en nieuwe ideeën welke hij heeft ingebracht en doorgevoerd, in de periode als algemeen
bestuurslid. Bedankt Johannes.
Johannes krijgt een cadeaubon en een mooie bos bloemen

Oproep
We vragen ook om over volgend jaar na te denken. Dan stopt Myrna als secretaris. Misschien zou u dat wel willen doen. Of misschien is er een familie lid, uw vrouw, of een van de kinderen die daar wel voor
voelt. We horen het graag.  Eerst eens meelopen, kan altijd.

8  Rondvraag
Myrna vraagt hulp voor het organiseren van het 75 jarig jubileum. Dolf Visser houdt een verhaaltje over wat het voorlopige plan is.
Een middag met excursies, vogel gerelateerde kraampjes en kinderactiviteiten.
Op wiens hulp mogen wij rekenen, ook op de jubileum dag zelf?
– Anneke Heijnis maakt bekend dat, zij met een aantal andere natuur/vogel liefhebbers, een stichting van belanghebbenden in het
Pottenplan, hebben opgericht. Ze maken zich zorgen om de natuur, gezien de plannen van
Súdwest-Fryslân. Er komt een website. En ze zoeken donateurs
– Jelmer Luyckx vraagt of er wel wordt omgekeken naar de zwaluwtillen.
Volgens hem is het een fiasco. Moeten de tillen niet worden verplaatst.
Verplaatsen is moeilijk, er zit een enorm blok beton als fundering in de grond. Ze worden wel door de wacht onderhouden.
Voor de til in het Rasterhofpark had een andere vogelwacht interesse, maar ze hebben hem nooit opgehaald.

– Klaas Haringa heeft een opmerking over het onderhoudt van de oeverzwaluw
wanden. De wand in Tammingalân wordt opnieuw dichtgestopt.
In IJlst doen ze dat niet, volgend jaar is daar weer groot onderhoud
– Vraag uit de vergadering, waarom wordt Uit Vogelen in Noord-Holland gedrukt en niet in de buurt, bv. bij Van der Eems? 
Toen we begonnen met Uit Vogelen in kleurendruk uit te brengen is er gezocht op prijs en mogelijkheid veel zelf te doen. Dat beviel, dus is verder niet opnieuw gezocht.
– Vraag Herman Koops is het voor inkomsten niet goed reclame in Uit Vogelen te zetten.
We zijn er trots op dat we zonder reclame een blad kunnen maken.

 • De voorzitter, bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering
  Pauze : koffie of iets anders van de vereniging                      

Na de pauze:
De film, 50 jarig bestaan Vogelwacht 
Jytryp - Hommerts (in  2014)  Een film die ons   weer even terug bracht in de tijd. 
Velden vol bloemen met roepende kievieten en grutto's en een heleboel nesten. Maar helaas dat is niet meer.

Agenda voorjaarsvergadering 2023

NAZORG –EN JAARVERGADERING

VOGELWACHTBESCHERMIMGSWACHT  SNEEK E.O.

Uitnodiging voor de vergaderingen op
Dinsdag 21 maart
Nazorgvergadering van 19:00 tot 19.45 uur

Jaarvergadering aanvang om 20:00

Dorphuis It Nije Formidden

Doarpshûsleane 1 

8633 JA Ysbrechtum

Koek en koffie staat voor u klaar

Agenda 20.00 uur

1  Opening/mededelingen

2  Ingekomen stukken

3  Notulen jaarvergadering 2022

4  Jaarverslag 2022

5  Financieel verslag 2022

6  Kascommissie

7  Commissie nazorg

8  Commissie broedzorg

9  Bestuursverkiezing:

 • Aftredend secretaris Myrna Kat
 • - voorstel algemeen bestuurslid:
    Jelmer Luyckx en Peter Groothoff
  Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden t/m dinsdag 14 maart bij het bestuur.

10  Rondvraag

11 Sluiting

Na afloop van de vergadering zal er een presentatie / film worden gehouden, indien beschikbaar

Notulen jaarvergadering 

 Jaarverslag 2022

25 maart 2022
Nazorg / Jaarvergadering 2022

Nazorgvergadering van 19.00 tot 19.45 uur
(inloop vanaf 18.45 uur)

Jaarvergadering aanvang om 20:00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)

Dorpshuis It Nije Foarmidden
Doarphûsleane 15
8633 JA Ysbrechtum

Omdat er geen zware Covid beperkingen meer zijn is iedereen welkom. We hopen u na zo lange tijd weer te zien. De koek en koffie staat voor u klaar.

75 jarig bestaan Vogelwacht Sneek e.o.

We hadden als jubileumcommissie grootse plannen voor een natuurmiddag op 21 mei 2022 in Ysbrechtum. Maar we wilden te veel organiseren in een hele korte tijd. Dat kregen we niet voor elkaar.

Daarnaast realiseerden we ons op een feestje voor de leden moeten de leden die al het hele jaar aan het werk zijn voor de vogelwacht niet weer aantreden. Het is dan een feestje door de leden voor de Sneekers.

Met dit dilemma diende zich ook een oplossing aan, een muziektheater- voorstelling aan het Oudemirdumerklif.
Ons besluit was toen snel genomen. We gaan naar “Het verdriet van de Zuiderzee”, met een bus en hebben na afloop van de voorstelling een gezellige nazit.

Alle leden hebben eind april een brief gekregen, met een uitnodiging om zich aan te melden voor dit uitje. Lees je dit nu als lid en heb je je vergeten op te geven, dan kan dat nog tot uiterlijk 25 mei.
We gaan een leuke avond tegemoet op 2 september.

2 september 2022  Voorstelling: 't verdriet van de Zuiderzee"

In 2021 bestond onze wacht 75 jaar maar door de Corona was het niet mogelijk dit te vieren. Maar we willen dit bijzondere feit toch met onze leden vieren. Met een ledenuitje naar het unieke openlucht theaterstuk 't verdriet van de Zuiderzee aan het Oudemirdumer klif op vrijdag 2 september a.s.. Helaas is opgave hiervoor niet meer mogelijk. 

Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek e.o. 2021

Vanochtend op 14 maart 2021 is in Goënga op het maïsveld achter het kaatsveld het eerste ljipaai van Vogelwacht Sneek e.o. gevonden door Thomas de Jong.

Vanaf nu gaan we beginnen met de nazorg. Iedereen een fijne nazorgtijd.

Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek 2020

Op 14 maart 2020 is het eerste kievitsei van de Vogelwacht Sneek gevonden door Wibo Twijnstra (foto links).

Op 18 maart 2020 heeft Thomas Spijker de Tinnenljip overhandigt aan Wibo Twijnstra (foto rechts).

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.