Overslaan en ga direct naar de inhoud

Verslag Jaarvergadering Vogelbeschermingswacht Sneek e.o.
Dinsdag 21 maart 2023, aanvang 20.00 uur

Dorpshuis It Nije Foarmidden te Ysbrechtum

Aanwezig :     29 personen en  3 bestuursleden 

Afmeldingen: 4 personen hebben zich persoonlijk afgemeld, waaronder de nazorgcoördinator Thomas de Jong.

1. Opening
De voorzitter is blij met de opkomst en heet een ieder welkom. In het bijzonder erelid Ype v.d. Werf. De voorzitter houdt een korte inleiding over het afgelopen jaar, waarin het aantal uitgevlogen vogels iets minder was dan het jaar 2021. 

Hierna  vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden die het afgelopen jaar de vereniging ontvallen zijn. Dit betreft erelid Henk Osinga, die jarenlang veel voor de vereniging heeft betekent. Waarover een mooi memoriam  in Uit Vogelen staat, geschreven
door de Jaap Strikwerda. De heer Kees van Driel, de heer K. Cnossen en de heer Sjoerd Tjeerd de Boer.

Mededelingen

  • BFVW zond altijd berichten voor de leden aan het bestuur. Vanaf vorige week zenden ze al hun mailing voor de leden direct aan de leden, voor zover de adressen bij hen bekend  Dit is besloten, bij stemming, in de BFVW. Wil je dit niet, dan kun je je bij de BFVW afmelden.
    Tijdens de vergadering heeft niemand zich afgemeld.
    Dit jaar is er weer een excursie, nu naar Murk Nijdam in Wommels. Het gebied is 2 jaar geleden op de schop gegaan. Nu meer mogelijkheden om vogels te kijken. Datum is 6 mei van 15.30 tot 17.30.Opgave in de pauze bij Myrna of op het nieuwe mailadres:vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl.

2.  Ingekomen stukken
Van de BFVW, uitnodiging voor een boekpresentatie op 31 maart in
Wommels vanaf 15.30. Betreft het boek Gruttoland, over samenwerking Agrarisch Natuurfonds en Murk Nijdam voor de weidevogel. Opgave bij bestuursleden.

Dolf vult dit nog aan. Komende zaterdag 1 april, geen grap, is er een    
Open dag bij Murk Nijdam van 10.00 tot 17.00 uur

Verzoek van de notaris.
Op grond van de nieuwe wet WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) moeten de statuten worden herzien. Het gaat erover dat de bestuursleden niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn. Luitzen houdt zich hiermee bezig en heeft inmiddels een Notaris in de arm genomen, kosten € 350,--. De notaris kan dit alleen regelen als de algemene ledenvergadering met de aanpassing akkoord gaat. Geen van de leden maakt bezwaar, statuten aanpassing aangenomen.

De Ielânnen heeft een verzoek gedaan, of de Vogelwacht weer eenden-korven wil plaatsen. Marco Veldhuizen, Harm Mintjes en Jelle Plantinga nemen dit op zich. Luitzen zal hierover contact opnemen met de Ielânnen.

3. Notulen Jaarvergadering 2022

Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd

4. Jaarverslag 2022

Geen opmerkingen

5. Financieel verslag 2022

Luitzen geeft een uitleg bij de jaarcijfers. Er zijn geen vragen.

6. Kascommissie

Luitzen vraagt de kascommissie verslag te doen van hun bevindingen

De kascommissie bestond uit Elt Hazelof en Dolf Visser.
Dolf doet verslag. De ontvangst was prima. Alles is keurig in schema gezet. Er zijn geen oneigenlijkheden geconstateerd. De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen.
De voorzitter vraagt de vergadering of zij de penningmeester decharge verleend. Dit wordt met algemene stemmen gegeven.

Er wordt een nieuwe kascommissie gevormd, bestaande uit Dolf Visser en Klaas Haringa. De nieuwe reserve is Harm Mintjes

7. Commissie Nazorg

Helaas is de Broedzorgcoördinator, Thomas, vanavond niet aanwezig. Jelmer Luyckx doet veel met Thomas samen in de nazorg en wil wel enige toelichting geven. De vereniging heeft inmiddels 10 pompen. Bestaande uit 6 greppelpompen, 1 grote pomp die als experiment bij Grienedyk staat. Verder 2 middel grootte Poortman pompen en een hele grote. De hele grote stond eerst bij de Eendenkooi. Maar de eendenkooi krijgt subsidie, dus moeten ze maar voor hun eigen pomp zorgen. Deze pomp is verplaatst naar Offingawier.

Als Vogelwacht Sneek hebben we ook pech. We vallen precies tussen twee gebieden van de Collectieven in. Omdat de Collectieven niet weten hoe de toekomst eruit komt te zien willen ze niet investeren in een vogelrijkland grenzend aan een van hun gebieden. Men wil eigenlijk een pomp in reserve houden voor als er een gerepareerd moet worden. Marco vraagt die pomp ad hoc bij de Rondweg te plaatsen. Daar zitten nu 10 span op. De BFVW had een subsidiepot om een pomp aan te schaffen door 50 Vogelwachten. Helaas waren we nummer 53. We staan op een lijst voor volgend jaar. (Sinds eind maart bekend. De lijst was maar beperkt overtekent. De BFVW heeft  voor dit beperkte aantal extra subsidie aangevraagd en gekregen. Er komt dus nog een extra pomp bij.
 
De Tinnenljip

Marco Veldhuizen heeft op 1 april, met Thomas, het eerste ljipei van de Vogelwacht Sneek gevonden. Hij krijgt uit handen van Myrna de Tinnenljip 2023 uitgereikt.

8. Commissie Broedzorg
Bauke is zeer positief. Er zijn het afgelopen jaar mooi resultaten geboekt. Er is een probleem met spechten die kasten vernielen. Bauke wil echte broedkasten voor de specht ophangen om te kijken of het probleem dan wordt
   verholpen. Hij vraagt toestemming om 2 spechtenkasten te bestellen, voor elk  gebied een. Dit wordt  geaccordeerd. Bauke zou graag zien dat er meer broedzorgers zijn. Ype heeft hulp nodig bij zijn broedzorg. Jappie en Myrna melden zich aan. Moet misschien iemand bij in verband met de ladder.

9. Bestuursverkiezing

Aftredend secretaris, Myrna Kat
Helaas geen opvolger, als iemand hiervoor voelt, meld je aan bij het bestuur. Chris houdt een praatje. Benoemd wat zaken van de afgelopen jaren. Lid van de Vogelwacht Sneek sinds 1989. Nazorger sinds eindjaren 90. Nu, 10 jaar als secretaris lid van het bestuur. Het eerste half jaar wat sluimerend, omdat ze eerst het 45 jarig jubileum van de Internationale dansvereniging Yduna, met optreden in het nieuwe theater, afgerond wilde hebben. Maar ook in het verleden was ze, met een aantal anderen, actief op juridisch gebied. Rond de bouw van de flats achter het Spoordok en de bouw van het van der Valk hotel. Als bedankje krijgt ze de gebruikelijk bos bloemen en een boekenbon. Maar tot haar grote verrassing wordt ze benoemd als erelid van de Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. en krijgt het zilveren speldje. 

Te kiezen als algemeen lid:
Jelmer Luyckx,  deze wordt met algemene goedkeuring aangenomen
Peter Groothoff, ook hij wordt met algemene stemmen aangenomen
   
10 .Rondvraag

     – Jelmer Luyckx: Jelmer is een nieuwe sponsor actie gestart. Het is de bedoeling om bedrijven voor een langere tijd aan de Vogelwacht te binden met een vastbedrag per jaar. Bedragen van € 250,-- of € 500,-- per jaar. Dit geeft de vereniging meer mogelijkheden ergens een pomp te plaatsen, te helpen met plasdrasgebieden maken of een kruiden rijk mengsel uit te strooien. Of  andere mogelijkheden die zich voordoen om de weidevogels te helpen.

     – Klaas Haringa: Er is behoefte aan broedzorgers. Is het een idee een verhaal en uitnodiging naar de Sneeker Courant te sturen. Om op deze wijze vrijwilligers te trekken. Je hoeft niet lid te zijn van de vogelwacht. Goed idee.

     - Jappie Boersma: Er is een mooie nieuwe site.  Kunnen er foto's worden, ingestuurd, eventueel met wetenswaardigheden voor een rubriek “Nieuws uit de natuur. Dat kan, stuur naar de site, mail adres:  
 vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl

      Marco Veldhuizen:  Vraagt of ook filmpjes ingestuurd kunnen worden.Dat is prima.

      Klaas Haringa: Wil de plaatsers van eendenkorven graag meegeven te zorgen dat er ook plankjes worden geplaatst. Dit, om te zorgen dat de jongen als ze in het water zijn er ook weer uitkunnen komen.

      Jannes Spoelman: Attendeert ons erop dat Epemastate een nieuwe eigenaar heeft. Vind die het goed dat we daar broedzorg doen. Chris zal navraag doen en als het akkoord is zal hij de broedzorg daar voortzetten.

      Marco Veldhuizen: Aan het begin van Ysbrechtum staat een bord met uitleg over het molentje. Het hek naar het weiland staat open en dit nodigd wandelaars uit naar de molen te lopen. Dit brengt onrust bij de broeders bij de plas.Chris geeft aan dat de afspraak was, dat vanaf de brug en terug een mogelijkheid zou zijn naar het molentje te lopen.
De eigenaar van de grond is SBB. De gemeente pacht de grond.
Als er een bordje met verboden toegang moet komen zal er contact
opgenomen moeten worden met een van beiden. Marco of Thomas als nazorgers daar, dat zelf regelen. Lukt het niet mogen ze een beroep doen op Chris.

   Er is ook nog iemand die oppert dat O.P.A. Misschien ook wel genegen is een pomp te sponseren.

11 Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng. We houden nu even pauze. Een ieder kan nog een drankje halen. 
    
Als afsluiting is er nog een mooie film: de  weidevogel in de Soarremoarrepolder

Hierna wenst de voorzitter iedereen wel thuis.

Notulist, Myrna Kat

 

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.