Overslaan en ga direct naar de inhoud

Verslag jaarvergadering

Jaarvergadering Vogelbeschermingswacht Sneek e.o.
Notulen , dinsdag 22 maart 2022,
in Dorpshuis Ysbrechtum, om 20.00 uur

Aanwezig: 23 personen en 4 bestuursleden

1Opening
De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal erelid Ype van der Werf.

Gemelde afwezigen zijn: P. Sijpersma, E. Hazelhof, M. Lok en J.Lok, mevrouw M. Oost en J. Wiersma.
 
Van de Voorzitter

Als bestuur zijn we blij dat we iedereen op deze manier weer kunnen
begroeten. We hebben de laatste weken mooi weer, dat heeft zijn weerslag op de natuur. We zien de lijsters en andere zangvogels met nestmateriaal vliegen.
De ooievaars hebben de nesten weer bezet en klepperen de hele dag.
Het eerste ei van de wacht is gevonden, hierover straks meer, door onze nazorg coördinator.
Er melden zich gelukkig, via de site, ook nog mensen aan als lid en vrijwilligerswerk te doen.
We zijn een traject gestart voor een nieuwe website. Hiervoor hebben we input geleverd m.b.t. de opzet. Het vullen van de site zullen we zelf doen. Hiervoor is er een cursus, van een dagdeel, voor de vogelwacht.
Zijn er nog mensen die handig zijn met de computer en die ook mee willen? Graag aanmelden.

       
75-jarig jubileum:

We hebben nu een driekoppig team dat bestaat uit Dolf Visser, Herman Koops en Myrna Kat. Die hebben de 1e brainstormsessie al achter de rug.
Mensen die op de dag zelf willen en kunnen helpen, graag aanmelden in de pauze

De voorzitter vaagt een minuut stilte voor de leden die zijn overleden
Ere lid dhr. Ligthart, dhr. van de Graaf en de heer Wispelweij.

2.  Ingekomen stukken
Uitnodiging jaarvergadering BFVW  8 april in Wommels.
Een ieder die dat wel eens wil mee maken, laat het weten,dan kan je meerijden met het bestuur.
Notulen jaarvergadering 2020
Geen opmerkingen

3.  Jaarverslag 2020 en 2021
Op beide verslagen zijn geen opmerkingen, dus goedgekeurd.

4.  Financieel verslag 2020 en 2021
De penningmeester geeft toelichting op de grote uitgaven. Voor een volledig plasdras gebied is een zware pomp gekocht.

Ter vervanging van de uit elkaar vallende strooien eendekorven zijn melkbussen aangeschaft.

Jaarlijks worden er 10 tot 15 broedkasten vervangen. Dit jaar zijn ze, om vernieling door de de specht tegen te gaan, vervangen door Woodstone kasten. Die goede broedresultaten opleverden en goed zijn schoon te houden. Waarbij de vogelwacht van de Welkoop, als sponsoring,  ook nog eens 25 % korting kreeg.
  

5.  Kascommissie 2020 bestond uit Herman Koops en Sietse Otten, reserve was Elt Hazelof.
De kascommissie 2021 bestond uit Sietse Otten en Elt Hazelof. Er was geen reserve, omdat er geen jaarvergadering in 2021 was gehouden.
Verslag kascommissies: het was gezellig, maar de boeken zijn goed    Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. De  vergadering verleend met applaus de penningmeester decharge.
Nieuwe kascommissie: Elt Hazelof en Dolf Visser .
Klaas Haringa is reserve.

6.  Nazorg
Een klein deel van het nazorg gebied valt onder het provinciale weide-
beheersplan. Hier zijn pompjes geplaatst.  Maar ook in een aantal andere nazorggebieden.
Eén grond eigenaar was zo enthousiast, dat hij zelf een grote pomp kocht en deze onze vogelwacht in gebruik gaf.
De resultaten in de verschillende gebieden waar een pomp stond zijn
wisselend. In 2022 zullen een aantal pompen op een andere plek wordt gezet in de hoop op betere resultaten.Maar over het algemeen waren in het seizoen 2021 de broedresultaten redelijk goed. 

            
Tammingalân is een gebied dat veel zorg vraagt. Om nieuwsgierige mensen en honden buiten het broedgebied te houden wordt er tijdens het broedseizoen een schapennet om het gebied gezet. Dit heeft ook andere consequenties, er zat een haas vast in het net. Het net wordt nu een stukje omhoog gezet.
Vlotjes in de plas is niet mogelijk er staat te weinig water. De Kluten broeden precies daar waar het onkruid groeit. Het onkruid weghalen of als het onkruid komt laten groeien, in beide gevallen verlaten de Kluten hun nest. Dat is dus gebeurd. Jappie wil de wethouder een keer uitnodigen in het gebied te komen kijken. De gemeente steekt tenslotte ook geld in het onderhoud van het gebied.

           
Ook dit jaar is er weer gestreden om de Tinnenljip. Deze is gewonnen door Ype van der Werf, die samen met Marco in het land was. De heren krijgen applaus. Ype krijgt de Ljip uitgereikt.

Broedzorg
Bauke Tijmstra is de nieuwe broedzorg coördinator. De broed resultaten van de zangvogels waren goed.
De resultaten van de oeverzwaluwen zijn al op de BFVW site gezet.
Iedereen had natuurlijk opgemerkt dat Bauke in plaats van Jappie een
verslagje doet van de broedzorg.  Jappie is na jaren gestopt. Voor al zijn werk heeft de voorzitter het volgende bedankwoord.
Jappie onze natuurman zet zich op vele gebieden in voor de vereniging. Een kleine opsomming van zijn activiteiten.

Een groot nazorggebied in Tjalhuizen, Broedzorgcoördinator, broedzorger in Wilhelminapark en Volkstuinen Noorderhoek,  Waterbeheer Tammingalân, Scholekster broedplaats regisseur, brengt Uit Vogelen rond,  doet altijd mee aan de koekactie en zo kunnen we nog wel even door gaan. Jappie heeft een prima opvolger in Bauke Tymstra, Wij wensen Bauke veel succes in deze nieuwe functie.
Jappie, namens het gehele bestuur en de leden bedanken wij je voor je tomeloze inzet. Maar blijf vooral lekker genieten in de natuur in Sneek en omgeving.
Als dank krijgt Jappie een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

7.  Bestuursverkiezing

Jammer, maar algemeen lid,  Johannes Fokkens, verlaat het bestuur. Er hebben zich helaas geen kandidaten gemeld. Heeft iemand toch interesse, neem  contact met ons op. Voor Johannes heeft de voorzitter een bedankwoord.

Johannes je heeft vorig jaar te kennen gegeven in verband met vele
werkzaamheden, betaald en onbetaald, dat de combinatie met bestuurslid Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. een steeds groter opgave werd. Dat snappen we als bestuur. Johannes is dag en nacht in de weilanden / natuur te vinden. Hij is een goede uitdrager van wat in de natuur omgaat. Hij doet dit via Facebook, excursies en neemt soms natuurliefhebbers mee om weidevogels / zangvogels te flappen.

Johannes is vanaf dag 1 nauw betrokken met alles wat zich rondom de Griene Dyk afspeelt. Hij is gestart met het inventariseren van broedparen en nesten in het huidige Houkepoort.
Daarna kwam Johannes op het geweldige idee om een zwaluwhuis voor oeverzwaluwen te willen plaatsen op een particulier stuk grond.
Met behulp van Ype de school de Diken en nog vele andere mensen is dat huis er gekomen. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van de mooie  resultaten en foto's van de jongen oeverzwaluwen. Jongen die ook nog een ringetje krijgen. Mede door deelname in het bestuur van de Griene Dyk houdt Johannes nauw contact met onze beschermingswacht en haar leden.
We bedanken Johannes voor alle know-how, inzet en nieuwe ideeën welke hij heeft ingebracht en doorgevoerd, in de periode als algemeen
bestuurslid. Bedankt Johannes.
Johannes krijgt een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

Oproep
We vragen ook om over volgend jaar na te denken. Dan stopt Myrna als secretaris. Misschien zou u dat wel willen doen. Of misschien is er een familie lid, uw vrouw, of een van de kinderen die daar wel voor voelt. We horen het graag. Eerst eens meelopen, kan altijd.

8.  Rondvraag
Myrna vraagt hulp voor het organiseren van het 75 jarig jubileum. Dolf Visser houdt een verhaaltje over wat het voorlopige plan is.Een middag met excursies, vogel gerelateerde kraampjes en kinderactiviteiten.  
Op wiens hulp mogen wij rekenen, ook op de jubileum-dag zelf.

Anneke Heinis maakt bekend dat, zij met een aantal andere natuur/vogel liefhebbers, een stichting van belanghebbende in het Pottenplan, heeft opgericht. Ze maken zich zorgen om de natuur gezien de plannen van Súdwest-Fryslân. Er komt een website. En ze zoeken donateurs.

Jelmer vraagt of er wel wordt omgekeken naar de zwaluwtillen.
Volgens hem is het een fiasco. Moeten de tillen niet worden verplaatst. Verplaatsen is moeilijk, er zit een enorm blok beton als fundering in de grond. Ze worden wel door de wacht onderhouden. Voor de til in het Rasterhofpark had een andere vogelwacht interesse. Maar ze hebben hem nooit opgehaald.                         

Klaas heeft een opmerking over het onderhoudt van de oeverzwaluw wanden. De wand in Tammingalân wordt opnieuw dicht gestopt. In Drylst doen ze dat niet, volgend jaar is daar weer groot onderhoud.
 

9.  De voorzitter, bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering

 
 Pauze : koffie of iets anders van de vereniging   :
 

Na de pauze: De film 50 jarig bestaan Vogelwacht  Hommerts-Jutryp (in  2014). Een film die ons weer even terug bracht in de tijd. Velden vol bloemen met roepende kievieten en grutto's en een heleboel nesten. Maar helaas dat is niet meer.

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.